Sridhar Devarajan was awarded the “Pratiksha Trust Young Investigator Award”

Sridhar Devarajan was awarded the “Pratiksha Trust Young Investigator Award”